• Atestiranje sistema menadžmenta kvaliteta prema MSZ EN ISO 9001: 2001 standardu
  • Atestiranje sistema ekološkog menadžmenta prema MSZ EN ISO 14001: 2005 standardu
  • Atestiranje HACCP sistema
  • Overa primenjivosti CE oznake za usklađenost
  • Obuka vezana za menadžment kvaliteta

Nacionalno Akreditaciono Telo registrovalo je naše delatnosti izdavanja sertifikata i našu profesionalnu pripremljenost u oblasti atestiranje sistema menadžmenta kvaliteta pod brojem NAT-4-0039. Nacionalno Akreditaciono Telo registrovalo je naš dokument vezan za atestiranje sistema ekološkog menadžmenta pod brojem NAT-4-0073. Vršimo akreditaciju sistema menadžmenta kvaliteta i sistema ekološkog menadžmenta u 35 oblasti.

Našim partnerima pružamo odgovarajući nivo profesionalnosti sertifikacije zahvaljujući širokom spektru i visokom kvalitetu obrazovanosti i iskustva naših kolega. Ličnost naših auditora, njihova predanost kvalitetu i ekološki odgovorno razmišljanje garantuju sposobnost donošenja nezavisnih, nepristrasnih i osnovanih odluka. U okviru specijalnog programa sertifikacije vršimo atestiranje HACCP sistema, kao i overu primenjivosti CE oznake za usklađenost.

Vršimo obrazovne i obrazovno-organizacione delatnosti u oblasti ocenjivanja i sertifikacije sistema menadžmenta kvaliteta i sistema ekološkog menadžmenta, a učestvujemo i u obrazovnim programima i auditor treninzima vezanim za proces sertifikacije.

Sve informacije do kojih dolazimo tokom svog rada tretiramo kao poverljive.

KONFORMITÁS Tanúsító Kft. Organizacija za Sertifikaciju svoje usluge u oblasti izdavanja sertifikata nudi svim organizacijama (proizvođačima, uslužnim jedinicama, distributerima, komercijalnim jedinicama), bez ograničenja i pravljenja razlike.

Hvala na pažnji!

Szeged, 12. maj 2006.

Benákné Szűcs Katalin
generalni direktor