Prva faza ocenjivanja

Na početku prve faze poslaćemo vam Auditprogram koji sadrži plan trogodišnjeg ciklusa delatnosti ocenjivanja. Modifikovanje plana i (ako je potrebno) korekciju za ocenjivanje koje sledi je zadatak glavnog auditora koji vrši usaglašavanje sa organizacijom.

Pregled dokumenata

Tri do četiri nedelje pre očekivanog početka audita Klijent je dužan da preda dokumenta (Priručnik, Postupci) u cilju ocenjivanja. Klijent će primiti pismeni izveštaj o oceni dokumenata najkasnije nedelju dana pre početka audita. Tada još postoji mogućnost da se u dokumentima izvrše potrebne izmene. Ukoliko pri pregledu dokumenata auditori nađu ozbiljne neusklađenosti u dokumentima, greške se moraju ispraviti do početka ocenjivanja za sertifikaciju. Samo u tom slučaju može da počne druga faza ocenjivanja.

U početnoj fazi sertifikacije sistema menadžmenta kvaliteta informacije koje je Klijent poslao u Prijavi za sertifikaciju (vidi prosleđena dokumenta pri slanju Ugovora o delu i/ili obrazac koji se može preuzeti sa menija Preuzimanje) mogu biti dovoljne za izvršenje prve faze ocenjivanja.